Apa yang anda cari,,,,???

64. Bagaimanakah perkembangan jiwa, rohani dan watak ?


1) Jiwa akan berkembang menurut hukum kodrat


2) Rohani akan berkembang dipengaruhi dari sumbernya yakni

Tuhan Yang Maha Suci


3) Watak berkembang dipengaruhi oleh hukum alam, misalkan

lain hari, lain bulan lain pula wataknya, sehingga tiap-tiap

manusia memiliki watak-watak yang berlainan

.

.